สกู๊ตตาร์ ออกใบเสร็จรับเงินให้คุณ ทุกครั้งที่ใช้งาน

สกู๊ตตาร์ ออกใบเสร็จให้คุณทุกงานผ่านทางอีเมล ให้คุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายเงินระหว่างผู้รับเงิน และผู้ชำระเงิน หรือเป็นเอกสารสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายกับฝ่ายบัญชี ในวันที่คุณต้องสำรองจ่ายค่าบริการด้วยตัวเองล่วงหน้าไปก่อน โดยสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในรูปแบบบริษัทฯ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นค่าขนส่ง 1% ได้

ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน สำหรับทุกการสั่งงานสกู๊ตตาร์

1. สกู๊ตตาร์จะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปให้คุณทันที หลังจากงานของคุณสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ในอีเมลจะมีรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ชำระเงิน และจำนวนเงินค่าบริการ แสดงให้คุณทราบ

3. การดาวน์โหลดใบเสร็จ สามารถเลื่อนลงมาได้ที่บริเวณล่างสุดของอีเมล เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ (pdf.)

ตัวอย่างใบเสร็จรูปแบบเต็ม

หมายเหตุ

  • หากต้องการแก้ไขใบเสร็จ กับหัก ณ ที่จ่ายสามารถติดต่อได้ที่ payment@skootar.com ภายใน 3 วันนับจากวันที่ในใบเสร็จ หากพ้นกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าข้อความในเอกสารถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
  • กรณีลูกค้าหัก ณ ที่จ่าย กรุณาส่งหนังสือหัก ณ ที่จ่ายมาที่ 

บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด

เลขที่ 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริการอื่นๆ จากสกู๊ตตาร์