ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานยอมรับว่าการติดตั้ง ใช้งาน และรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของสกู๊ตตาร์ จะเป็นไปตามข้อตกลงต่อไปนี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้งานระบุความต้องการ เช่น สถานที่ วัน เวลา รับส่งสิ่งของ และยืนยันผ่านระบบเพื่อสั่งงานแล้ว ให้ถือเป็นการทำสัญญาเช่าใช้ซอฟต์แวร์จากสกู๊ตตาร์ รวมถึงเมื่อมีพนักงานขับตอบรับงานนั้นๆ ให้ถือเป็นการทำสัญญาการให้และรับบริการระหว่างพนักงานขับที่รับงานนั้นๆ กับผู้ใช้งานทันที


 1. 1. นิยาม

  1. สกู๊ตตาร์ หมายถึง บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนคือ 71/3 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และบริษัทในเครือ
  2. ผู้ใช้งาน หมายถึง ลูกค้า (บุคคลหรือนิติบุคคล) ของสกู๊ตตาร์ซึ่งเข้าถึงดาวน์โหลดลงทะเบียน และใช้งานซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์ เพื่อเรียกใช้บริการต่างๆ ซึ่งทำโดยพนักงานขับ เช่น การขนส่งสิ่งของ การช่วยเดินเอกสาร ฯลฯ
  3. พนักงานขับ หมายถึง ผู้ขับรถ (แมสเซ็นเจอร์) ซึ่งตกลงกับสกู๊ตตาร์ในการที่จะรับงานจากผู้ใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์
  4. สิ่งของ หมายถึง เอกสาร พัสดุ สิ่งของ หีบบรรจุ บรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะมีเพียงชิ้นเดียว หรือหลายชิ้นที่ถูกขนส่ง โดยมีการเรียกใช้บริการจากพนักงานขับผ่านระบบของสกู๊ตตาร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
  5. ความเสียหายโดยอ้อม หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน หรือสิทธิของบุคคลใด หรือความเสียหายต่อร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใดซึ่งอาจเป็นผลโดยอ้อมจากความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการส่งสิ่งของ
  6. การทำงานของสกู๊ตตาร์ หมายถึง การดำเนินงานของสกู๊ตตาร์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถขอใช้บริการขนส่งสิ่งของ และพนักงานขับสามารถตกลงรับให้บริการแก่ผู้ใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ และรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการให้ และรับบริการของทั้งสองฝ่ายข้างต้น เช่นการให้ข้อมูลพิกัดเพื่อระบุจุดรับและจุดส่ง สิ่งของการให้ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้งานหรือพนักงานขับ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสิ่งของ แต่มิได้รวมถึงการกระทำใดๆ อันอาจถือได้ว่าเป็นการขนส่งสิ่งของ ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าสกู๊ตตาร์มิได้ให้บริการขนส่งสิ่งของหรือโลจิสติกส์ หรือการดำเนินงานในฐานะผู้ขนส่ง และการบริการขนส่งสิ่งของหรือโลจิสติกส์ทั้งหมดนั้น ให้บริการโดยพนักงานขับ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของสกู๊ตตาร์ และบริษัทต่างๆ ในเครือ
  7. ซอฟต์แวร์ หรือระบบ หมายถึง เทคโนโลยีเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือต่างๆ ของสกู๊ตตาร์
  8. ค่าบริการขนส่ง หมายถึง จำนวนเงินตามที่ซอฟต์แวร์ได้กำหนดสำหรับเป็นค่าตอบแทนในสัญญาระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานขับ โดยเป็นค่าตอบแทนการให้บริการต่างๆ ซึ่งทำโดยพนักงานขับ เช่น การขนส่งสิ่งของ การช่วยเดินเอกสาร ฯลฯ ทั้งนี้ ค่าบริการขนส่งนี้เป็นของพนักงานขับตามสัญญาระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานขับเท่านั้น สกู๊ตตาร์ไม่มีสิทธิในค่าบริการนี้หากแต่อาจเป็นผู้ส่งต่อค่าบริการนี้ให้กับพนักงานขับในบางกรณี
  9. ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ หมายถึง จำนวนเงินที่สกู๊ตตาร์กำหนดให้เป็นค่าตอบแทนสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดการเรียกใช้และ/หรือ การให้บริการต่างๆ ซึ่งทำโดยพนักงานขับ เช่น การขนส่งสิ่งของ การช่วยเดินเอกสาร ฯลฯ ทั้งนี้ จะกำหนดเป็นสัดส่วนของค่าบริการรวม
  10. ค่าบริการรวม หมายถึง ค่าบริการขนส่ง รวมกับ ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์
  11. ข้อตกลงและเงื่อนไข หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดซึ่งมีผลใช้บังคับใช้กับการทำงานของสกู๊ตตาร์ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งอาจเกิดขึ้นและเผยแพร่เป็นระยะ
 2. 2. หน้าที่ของผู้ใช้งาน

  1. ผู้ใช้งานรับรองว่าตนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย
  2. ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่า ตนเป็นเจ้าของสิ่งของที่แท้จริง หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของสิ่งของที่แท้จริง และมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในนามของตนเองหรือในฐานะตัวแทนของเจ้าของสิ่งของที่แท้จริง
  3. ผู้ใช้งานยืนยันว่าสิ่งของในรายการรับ-ส่งนี้ไม่ใช่สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด วัตถุลามกอนาจาร วัตถุระเบิด/วัตถุไวไฟ วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายประเทศไทยอื่นๆ ผู้ใช้งานยอมรับให้พนักงานขับมีสิทธิ์ในการปฎิเสธรับงานส่งของที่ไม่เข้าข่ายตามข้อตกลงข้างต้นทันที และผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงนี้
  4. ผู้ใช้งานยืนยันว่าสิ่งของในรายการรับ-ส่งนี้ ได้รับการห่อหุ้มบรรจุอย่างเรียบร้อย หากบรรจุภัณฑ์ไม่มิดชิด หรือไม่เอื้อให้สิ่งของภายในอยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อถึงจุดหมายแล้ว ผู้ใช้งานยินดีให้ปฏิเสธการรับ - ส่งสิ่งของ ทั้งนี้พนักงานขับจะไม่ทำการเปิดบรรจุภัณฑ์ของสิ่งของที่ได้รับมา และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดจากการขนส่งนี้
  5. ผู้ใช้งานต้องทำให้มั่นใจว่า ได้ทำการจัดเตรียมสิ่งของไว้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสมควรแห่งสภาพการขนส่งระหว่างขั้นตอนการขนส่งสิ่งของ เช่นการขนสิ่งของขึ้นลงจากยานพาหนะ หรือไปยังจุดต่างๆ ด้วยกำลังคน และการขนสิ่งของด้วยยานพาหนะ
  6. ผู้ใช้งานเข้าใจดีว่า กรณีไม่สามารถติดต่อบุคคลที่ได้รับการระบุชื่อในแต่ละจุดรับ - ส่ง พนักงานจะติดต่อผู้ใช้งาน (ผู้สั่งงาน) เพื่อขอยืนยันการดำเนินการรับ - ส่งสิ่งของ และผู้ใช้งานยินดีให้ยกเลิกการรับ - ส่งสิ่งของ หากพนักงานไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งาน (ผู้สั่งงาน) ได้ภายใน 30 นาที
  7. เพื่อความสมบูรณ์ของสิ่งของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานยินดีให้เปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาการรับ - ส่งสิ่งของหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทั้งนี้ทางสกู๊ตตาร์หรือพนักงานขับจะแจ้งให้ผู้สั่งงานทราบโดยเร็ว
  8. ผู้ใช้งานยินยอมรับผิดเต็มจำนวนสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพนักงานขับ หรือบุคคลที่สามจากการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 3. 3. ข้อจำกัดสิทธิของผู้ใช้งาน

  1. ห้ามมิให้ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้ หรืออาศัยการทำงานของสกู๊ตตาร์หรือซอฟต์แวร์ในการกระทำก่อให้เกิดยุยงส่งเสริม หรือสนับสนุนการใดๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด
  2. ห้ามมิให้ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการทำงานของสกู๊ตตาร์หรือซอฟต์แวร์ เพื่อผลิตหรือเผยแพร่สื่อโฆษณาขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความชนิดอื่นใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลอื่น
  3. ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า หรือความเสียหาย หรือเป็นการทำลายการทำงานของสกู๊ตตาร์ หรือซอฟต์แวร์ หรือเซิฟเวอร์ หรือระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์
  4. ผู้ใช้จะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความเสียหายต่อการทำงาน หรือธุรกิจของสกู๊ตตาร์ เช่นการพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช้การทำงานของสกู๊ตตาร์หรือซอฟต์แวร์ โดยการติดต่อพนักงานขับโดยตรง หรือทำให้พนักงานขับไม่ประสงค์ที่จะใช้ซอฟต์แวร์ สกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่ทำการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำใดเป็นการทำลายทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อการทำงาน หรือธุรกิจของสกู๊ตตาร์
  5. ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้ซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์ในชื่อของบุคคลอื่น หรือใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
  6. ซอฟต์แวร์ หรือ ระบบ เป็นกรรมสิทธิ์ของสกู๊ตตาร์ ผู้ใช้งานจะไม่พยายามกระทำการใดๆ อันเป็นการคัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอุนญาตจากสกู๊ตตาร์
 4. 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

  1. ผู้ใช้งานยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่สกู๊ตตาร์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
  2. ผู้ใช้งานยอมรับว่าอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่สกู๊ตตาร์ เพื่อใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันนี้ และยอมให้สกู๊ตตาร์และพนักงานขับใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ในการให้บริการตามที่จำเป็น
 5. 5. หน้าที่ของพนักงานขับ

  1. พนักงานขับจะพยายามตามความเหมาะสม เพื่อรับและส่งของตามเวลาที่ได้รับแจ้ง หากแต่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการขนส่งในกรณีใดๆ ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับว่าระยะเวลานั้นเป็นเพียงการประมาณการและซึ่งอาจมิได้พิจารณาถึงปัจจัยพิเศษอื่นๆ อย่างแม่นยำ เช่นอุบัติเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเหตุขัดข้องอื่นใด
  2. พนักงานขับมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ สิ่งของที่ส่งตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และต้องป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิ่งของนั้น อย่างไรก็ตามสกู๊ตตาร์ และพนักงานขับจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือผลกระทบของการส่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสกู๊ตตาร์และพนักงานขับ
 6. 6. ข้อจำกัดความรับผิดของพนักงานขับ

  1. พนักงานขับไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการขนส่งสิ่งของ
  2. พนักงานขับไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อสิ่งของอันเกิดขึ้นจากการกระทำการงดเว้นกระทำการหรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้
   • ผู้ใช้งานมิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งานข้อ 2 หรือ ข้อ 3
   • พนักงานขับไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของพนักงานขับเอง
   • การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานขับ
  3. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามพนักงานขับไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม
  4. พนักงานขับไม่มีอำนาจเปิดหรือตรวจสอบสิ่งของและด้วยผลแห่งการนี้พนักงานขับจึงไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบ ในตัวสิ่งของที่พนักงานขับขนส่ง
 7. 7. ค่าบริการและการชำระเงิน

  1. ผู้ใช้งานเข้าใจดีว่า ค่าบริการรวมที่คำนวณโดยแอปพลิเคชันนี้ เป็นค่าบริการเบื้องต้นซึ่งคำนวณตามระยะทางและจำนวนจุดส่งและการรับคืนต้นทาง (ไป-กลับ) และบริการเสริมต่างๆ ทั้งนี้ยังไม่รวมค่ารอสิ่งของเมื่อเกิน 30 นาที (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเมนูค่าบริการ) ทั้งนี้ระบบจะคำนวณจากข้อมูลและเงื่อนไขของงานที่ผู้ใช้งานได้แจ้งและกำหนดไว้
  2. กรณีชำระด้วยเงินสด ผู้ใช้งาน (หรือตัวแทนของผู้ใช้งาน) ต้องชำระค่าบริการรวม เป็นเงินสดแก่พนักงานขับโดยทันที เมื่อพนักงานขับไปถึงสถานที่ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ให้เป็นสถานที่ชำระเงิน ทั้งนี้ สกู๊ตตาร์จะเรียกเก็บค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์จากพนักงานขับสำหรับกรณีนี้
  3. กรณีชำระด้วยระบบชำระเงินออนไลน์ เช่น บัตรเครดิตผู้ใช้งาน ต้องชำระค่าบริการรวมผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ โดยสกู๊ตตาร์จะดำเนินการเก็บเงินหลังจากงานถูกดำเนินการสำเร็จและได้รับการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สกู๊ตตาร์จะดำเนินการส่งต่อค่าบริการขนส่งให้กับพนักงานขับสำหรับกรณีนี้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ผู้ใช้งานสามารถร้องขอกับสกู๊ตตาร์ ให้มีการพิจารณาคืนเงินได้
  4. กรณีชำระด้วยระบบใบแจ้งหนี้ (วางบิล)
   • ผู้ใช้งานจะได้รับใบแจ้งหนี้ซึ่งส่งตามวิธีที่ตกลงกันเมื่อครบกำหนดรอบบิลที่สกู๊ตตาร์กำหนด ผู้ใช้งานต้องชำระค่าบริการขนส่งและค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ตามใบแจ้งหนี้ภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้โดยสามารถเลือกชำระด้วยวิธีการต่างๆ ที่ สกู๊ตตาร์กำหนดให้เลือก เช่น บัตรเครดิต โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน
   • ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าบริการรวมให้แก่สกู๊ตตาร์ในทันทีเมื่อได้การแจ้งถูกระงับการใช้บริการอันเนื่องมาจากมีจำนวนเงินค้างชำระเกินวงเงิน หรือ มีใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดชำระ
   • หากผู้ใช้งานไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ ชำระไม่ครบถ้วนเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ ผู้ใช้งานยินยอมชำระดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระหนี้นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ได้ชำระครบถ้วน รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามตามที่สกู๊ตตาร์กำหนด (ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด)
   • ในการชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้กับสกู๊ตตาร์ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อสกู๊ตตาร์ได้รับหลักฐานการชำระเงินและทำการตรวจสอบได้เรียบร้อยแล้ว หากเป็นการชำระด้วยเช็คจะถือว่าการชำระเงินนั้นสมบูรณ์เมื่อเช็คนั้นถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว
   • สกู๊ตตาร์จะดำเนินการส่งต่อค่าบริการขนส่งให้กับพนักงานขับสำหรับกรณีนี้
  5. ในกรณีที่ผู้ใช้งานประสงค์ที่จะยกเลิกการขนส่งสิ่งของหลังจากที่พนักงานขับได้เดินทางไปถึงจุดรับสิ่งของแล้วหรือพนักงานขับได้เดินทางไปถึงจุดรับสิ่งของก่อนเวลาที่ลูกค้าจะทำการขนส่งสิ่งของจริงโดยเป็นความผิดพลาดของลูกค้าเช่นแจ้งเวลารับสิ่งของผิดหรือสิ่งของไม่พร้อมที่จะขนส่งตามเวลาที่กำหนดซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่พนักงานขับจะอยู่ณจุดรับสิ่งของจนกระทั่งถึงเวลาที่จะทำการขนส่งสิ่งของได้ผู้ใช้งานต้องชำระเงินสำหรับพนักงานขับในส่วน ของค่าเริ่มต้นขั้นต่ำ (ก่อนคิดค่าระยะทาง) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานไม่จำต้องชำระค่าบริการสำหรับบริการเสริมอื่นๆอีก
  6. พนักงานขับและ/หรือผู้ใช้งานไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการของพนักงานขับหรือทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ
  7. สกู๊ตตาร์มีสิทธิ์ใช้ช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่ท่านให้ข้อมูลไว้เพื่อเก็บค่าบริการตามที่ตกลง ในกรณีที่ช่องทางที่ท่านเลือกไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเหตุผลใดๆ
 8. 8. รายการส่งเสริมการขาย

  1. สกู๊ตตาร์จะเสนอรายการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ โบนัสสำหรับการแนะนำผู้ใช้งานใหม่ ฯลฯ เป็นระยะๆ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ
  2. สกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายใดๆ ตามดุลยพินิจของสกู๊ตตาร์เองโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. 9. ข้อปฏิเสธความรับผิดของสกู๊ตตาร์

  1. สกู๊ตตาร์และการทำงานของสกู๊ตตาร์ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์และการบริการลูกค้าสัมพันธ์เป็นการให้บริการตามลักษณะ “ที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้นๆ”
  2. สกู๊ตตาร์จะพยายามให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ แต่จะไม่การันตีรับรองหรือให้คำมั่นว่าการทำงานของสกู๊ตตาร์ซอฟต์แวร์ หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์จะสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหมายไว้ในอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ใช้งาน
  3. สกู๊ตตาร์จะพยายามให้การใช้งานเป็นไปด้วยดีที่สุด แต่ไม่การันตีหรือรับรองความพร้อม ความต่อเนื่อง ความตรงต่อเวลา ความแม่นยำ หรือคุณภาพของการทำงานของสกู๊ตตาร์ซอฟต์แวร์หรือพนักงานขับ
  4. สกู๊ตตาร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่มิได้เป็นผลโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของผู้ใช้งานหรือแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ดังกล่าว อันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือการใช้ซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์
  5. สกู๊ตตาร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสุขภาพ หรือร่างกายของผู้ใช้งานหรือบุคคลใดๆ ความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ใช้งาน หรือบุคคลใด หรือความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์หรือพฤติการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับหรือกระบวนการขนส่งสิ่งของการขนส่งสิ่งของใดๆ ระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานขับนั้น เป็นสัญญาว่าจ้างโดยตรงระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานขับเอง โดยสกู๊ตตาร์มิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวด้วย
  6. ในกรณีที่สิ่งของเสียหายหรือถูกทำลายโดยการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของพนักงานขับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสิ่งของสกู๊ตตาร์โดยดุลพินิจของตนแต่เพียงลำพังอาจพิจารณาเสนอให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานหรือเจ้าของในจำนวนที่เท่ากับราคาตลาดของสิ่งของแม้สกู๊ตตาร์จะไม่มีความรับผิดตามกฎหมายในอันที่จะชำระค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้ใช้งานหรือเจ้าของสิ่งของก็ตามสกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะประเมินมูลค่าสิ่งของตามราคาตลาดด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เงินช่วยเหลือนี้แต่ทั้งนี้เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะไม่เกิน 2,000 บาท
  7. สกู๊ตตาร์มิได้กระทำการในฐานะตัวแทนหรือในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนผู้ใช้งานหรือพนักงานขับรายใดทั้งสิ้นและมิได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานขับ
  8. สกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการใดๆที่ให้ต่อผู้ใช้งานหรือยกเลิกบัญชีที่ผู้ใช้งานได้สร้างไว้เพื่อใช้การทำงานของสกู๊ตตาร์หากสกู๊ตตาร์เชื่อว่าผู้ใช้งานรายใดได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 10. 10. เบ็ดเตล็ด

  1. สกู๊ตตาร์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นระยะๆโดยสกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์
  2. สกู๊ตตาร์อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์หรือรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมล์เอสเอ็มเอสข้อความทางโทรศัพท์อัตโนมัติหรือข้อความแจ้งเตือนบนซอฟต์แวร์ผู้ใช้งานอนุญาตให้สกู๊ตตาร์ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ใช้งานผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้ต่อสกู๊ตตาร์ในขณะที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีไว้ได้
  3. ผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์ในขณะที่ใช้การทำงานของสกู๊ตตาร์ในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข
  4. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและผู้ใช้งานยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย


Footer Page