นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ SKOOTAR ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นโยบายฉบับนี้ บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด และ บริษัทในเครือจัดทำขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ SKOOTAR.com หรือสมัครเข้าใช้บริการของ SKOOTAR ดังนี้ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด

ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของ SKOOTAR ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

คำจำกัดความใดๆที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ SKOOTAR

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


 • SKOOTAR ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ เรียกใช้แมสเซ็นเจอร์เพื่อการขนส่งและเดินเอกสารได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีใบเสร็จถูกต้องสำหรับบริษัท
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว SKOOTAR มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ของบริษัทของท่านไว้ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลและ อื่นๆ

SKOOTAR จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ


 • สมัครใช้บริการ
 • ใช้บริการ
 • มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support team)
 • มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ SKOOTAR แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆของ SKOOTAR ได้

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน


 • เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของ SKOOTAR ถือว่าท่านยินยอมให้ SKOOTAR เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
 • SKOOTAR จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้
  1. เพื่อระบุตัวตนของท่าน
  2. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
  4. เพื่อส่งเสริมการตลาดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
  5. เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ
  6. เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
  7. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษา Password


เพื่อให้SKOOTAR บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ Password ของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้ SKOOTAR ทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้ Password ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต


การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก


ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ SKOOTAR ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ SKOOTAR จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว SKOOTAR ด้วยตัวท่านเอง SKOOTAR ไม่มีความรับผิดใดๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง SKOOTAR จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

  '
 • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน
 • ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล


การสมัครใช้บริการของ SKOOTAR ถือว่าท่านอนุญาตให้ SKOOTAR เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้

  '
 • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา
 • เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ
 • เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งานเรียกแมสเซ็นเจอร์

การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ต่างประเทศ


SKOOTAR ใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของ SKOOTAR เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของ SKOOTAR ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ


มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


SKOOTAR รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ SKOOTAR ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของ ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล


SKOOTAR ใช้ “คุกกี้” (Cookies)


“คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น

SKOOTAR ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์SKOOTAR เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ SKOOTAR จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของ SKOOTAR ได้


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การกระทำเช่นนั้นอาจหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการหลายๆ ส่วน ของ SKOOTAR ได้


การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว


ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ SKOOTAR ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ SKOOTAR ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์


นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ


การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของ SKOOTAR ให้ถือตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ


การปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว


SKOOTAR ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ SKOOTARแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

Footer Page